Jump to content

dyang

Neet di̱ Swánga̱lyiatwuki

Tyap

[jhyuk]
Dyang a̱tyubishyi ji.

Yei

[jhyuk]

A̱lyoot

[jhyuk]

dyang (á̱kpa dyáng)

Sot swang a̱lyiat:
ji (á̱kpa ji)
 1. Dyang ji ja yet kap vam hu ku shyia̱ di̱ fam a̱tak a̱fa ma̱ng a̱ma hu mbeang fam a̱za a̱bwantak ma̱ng tsuntsok hu.
  • Vwuoi a̱toot wu mi̱ dyang a bai a beang nung.
  • A̱ nyia̱ nyia̱ dyang nggu ji swan nggu sa̱sat.
  • A fwuong nini hwa mi̱ dyang ji?

Bwan di̱ lilyem ghyáng

[jhyuk]

Ya̱fang

[jhyuk]

dyang di̱ Wukipedia.Wukipedia kcg

Ta̱m

[jhyuk]

dyang, ka̱n dyang, ku dyang, bye dyang, ba̱ dyang, wu dyang, na dyang, ndyang

 1. Dyang ja yet swang a̱lyiat nang a̱tyulyiat wu nyia̱ ta̱m ma̱ng a̱ni, ka̱nang gu lyiat tazwa lyang a̱vwuo ku kyang a̱ni.
  • N ka̱n dyang a̱vwuo ka.
  • Nung gwa ku dyang a̱tyii wu a̱tsotson ka.
  • Ma̱nang n dyang tutu hu n si̱ tyak a̱ni, huhwa mman na si̱ nwuo na̱ si̱ byian a̱vwuo ka.

Bu nwuan

[jhyuk]

Bwan di̱ lilyem ghyáng

[jhyuk]