Swánga̱lyiatwuki:A̱na̱nwuai sot-á̱niet

Neet di̱ Swánga̱lyiatwuki


A̱tuk A̱ta̱nii
15
Zwat Nyaai
2024
Wiki puzzle
Wiki puzzle

Ma̱aba̱n/tyebaa ang ma̱ng bai A̱na̱nwuai sot-á̱niet ka! Wat huni tyai nta̱m nang zi̱ nyia̱ a̱ni ma̱ng nkhang tazwa Swánga̱lyiatwuki nTyap ji. A yet a̱niet a̱fai wa mi̱ Swánga̱lyiatwuki a? Da̱ nat a lyip kuzang kyang nang a cat a lyen a̱ni, di̱ sot konyan ma̱ng konyan nzi̱t ji mi̱ Telegram, á̱ tyiet ang, a ki ntsa jhyuk hu ma̱ninika.

Mi̱ di̱ yong huni, Swáng a̱lyiat 752 ja shyia̱ wuki huni.


Cat cuk a̱kwak a̱son/Adminship request[jhyuk]

N gwai ma̱ng a̱nyin a̱mgba̱m! (Thank you all!) I have been granted the adminship, but for three months (it expires 2024-03-25). The discussion is now closed. Kambai Akau (a̱lyiat) 20:43, 26 Zwat Swak ma̱ng Sweang 2023 (WAT)[shim]

Kambai Akau[jhyuk]

kcg: Cat Cuk A̱kwak A̱son: N byiat nzi̱t a̱mali kani a̱mgba̱m! N bai cat a̱ka̱wat a̱kwak a̱son nia n shyia̱ di̱ Swánga̱lyiatwuki nTyap ji. A̱son bai cat cuk a̱kwak a̱son nung kya ka mi̱ wuki huni, ku nang n ku nyia̱ ta̱m hu ma̱ng a̱ka̱wat nang n byia̱ na̱ nwai jhyem a̱ni. N gwai nyin ma̱nang nyi nshim nung kyang hu n cat a̱ni.
Mat ku nswan a̱nia, n na cat á̱niet a̱fwuon ku á̱si̱ ba̱ lan a̱nia, ba̱ li̱n nung a̱ma a̱tatak.
en: Adminiship Request: Greetings to us all in this house. I am asking for sysop rights as an admin in the Tyap Wiktionary. This is the first time I would be asking for adminship in this wiki, despite acting the role with my limited rights. Thanks for granting my request.
To achieve this, I need at least five people to express their support below. -- Kambai Akau (a̱lyiat) 22:04, 22 Zwat Swak ma̱ng Sweang 2023 (WAT)[shim]

(+) Li̱n a̱ma/Support[jhyuk]

(-) Nyia̱ fi̱p/Oppose[jhyuk]

(0) Yong tsi̱tsak/Neutral[jhyuk]

Cat cuk a̱kwak a̱son a̱ka̱feang/2nd adminship request[jhyuk]

Thanks to all who supported. The adminship has been granted until 18-03-2025.

Kambai Akau[jhyuk]

kcg:
N byiat konyan a̱mali ka. Zwát tsat ji nang á̱ ku nwuak nung n gyet a̱kwak a̱son mi̱ Swánga̱lyiatwuki Tyap ji nyia̱ kpa̱mkpaan tyiai. Ma̱sa̱kut, n cat li̱n a̱ma nyin hu n bu shyia̱ a̱ghyang a̱wat yet a̱kwak a̱son mat n ka ngya a̱son ma̱ng ta̱m nung hu di̱ mi̱n dyem, a̱tatak. Ka̱ a li̱n a̱ma, da̱ tsa ntyia̱ {{SS}} ku fa "a̱gba̱mgbam li̱n a̱ma" a̱ni, a sii du lyuut kyang hu a byia̱ mi̱ fwuo a̱ni. Ma̱sa̱kut ghan a li̱n a̱ma. Ka̱nang n shyia̱ si̱ ku lan á̱niet a̱fwuon ba̱ na ndi̱n a̱ma a̱ni, si̱ a̱hwa na lan. N gwai!
en:
I greet the entire house. The three months of adminship given to me in the Tyap Wiktionary is almost expired. Please express your support for me to gain a longer admin tenure to continue with my work unhindered below. If you wish to support, you may begin with {{SS}} which means "strongly support", before writing what you wish to write. Please express your support as soon as possible. At least five supports are okay. Thanks.

(+) Li̱n a̱ma/Support[jhyuk]

I support Kambai Akau's adminship Grace2903 (a̱lyiat) 20:55, 12 Zwat Tsat 2024 (WAT)[shim]

(-) Nyia̱ fi̱p/Oppose[jhyuk]

(0) Yong tsi̱tsak/Neutral[jhyuk]