Jump to content

a̱sa̱khwot

Neet di̱ Swánga̱lyiatwuki

Tyap

[jhyuk]
A̱sa̱khwot swuo.
Molekut a̱sa̱khwot a̱nyiung.
Shánlyuut a̱sa̱khwot vwuon.

Bwoi a̱lyoot

[jhyuk]

Neet a̱ni̱nan Proto-pi̱lato ka *-sii.

Yei

[jhyuk]
 • Za̱FBS: /ə̀sə̀xʷə̀d/
 • A̱nwuat:
  Si̱sak nang á̱ ngyei "a̱sa̱khwot" a̱ni.

A̱lyoot

[jhyuk]

a̱sa̱khwot (á̱kpa a̱sa̱khwot)

Sot swang a̱lyiat:
na (á̱kpa na)

A̱sa̱khwot bye fa:

 1. A̱sa̱khwot (fomula kemikat H2O) yet a̱ngga kemikat wa a̱ sang swuan, a̱ li ma̱ wowot, á̱ si̱ mi̱n fa̱k di̱ niaat, a̱ nwai swam, a̱ si̱ nyia̱ kpa̱mkpaan sang li, a̱ si̱ yet a̱tsatsak kap nfam a̱sa̱khwot swanta ma̱ng kap a̱jojot nkyang mi̱ nvam a̱mgba̱m nkyang nswuan (mi̱ zang hu hwa a̱ maai byii̱k a̱ kyiai ma̱ng nkyang njhyang a̱ni) a̱ swak ma̱ng shi a̱ni.
  • Bambi a̱i! Yan nang nung a̱sa̱khwot n swuo.
  • A̱sa̱khwot nshyia̱ a̱dong ka bah.
  • A̱nyan wa weam a̱sa̱khwot a̱ji?
 2. A̱sa̱khwot: Li lili kyang. Ka̱nang á̱ nyia̱ kyang byia̱ a̱sa̱khwot mbyin, da̱ á̱ fa nyia̱ a̱ngga a̱wa byia̱ li ku tai si̱ mbyin.
  • A̱da̱dei ma̱to a̱tyia̱ ang wu yet zang a̱sa̱khwot wa? A̱dyundyung wa!
  • N ka ncat a̱sa̱khwot a̱bwuan a̱li nani bah.
  • A̱shong ma̱ng bagina yet a̱sa̱khwot nia a̱mgba̱m.

Bwan di̱ lilyem ghyáng

[jhyuk]
Kyangswuo
Li